Eurovision Song Contest : Luxembourg 1992 Marion Welter Sou Fräi

Sou Fräi | Luxembourg 1992

Luxembourg
Marion Welter, Sou Fräi | Luxembourg, 1992
Artist : Marion Welter
Title : Sou Fräi

Place : 21
Points : 10


Language : Letzeburgisch
Lyrics :
 • Jang Linster
 • Ab van Goor

  Music :
 • Jang Linster
 • Ab van Goor

  Conductor :
 • Christian Jacob


  Startposition : 14

 • Who yeah...

  Wéi en Draach am Wand, Pabeier-Scheff um Himmel
  Faarweg Koplabunz um bloen Trampolin
  Wéi en Draach am Wand, iwwer all Grenze fléien, whoa...

  Sou fräi wëll ech gin, sou fräi wëll ech gin, oh whoa...
  Sou fräi wëll ech gin, wéi Gedanke sin

  Kuck dat Kand um Wee, sou liicht säi Liewe spillen
  Wa säi Laache klénkt, gët an der Däischtert Liicht
  Kuck dat Kand um Wee aus Dreem en Heem enfannen, oh...

  Sou fräi wëll ech gin, sou fräi wëll ech gin, oh whoa...
  Sou fräi wëll ech gin, wéi Gedanke sin

  Fléi mat mir an d'Sonn, mir gräife no de Stäeren
  'T gët eng aner Welt, wou mir eis all verstin
  Fléi mat mir an d'Sonn, iwwer on eege Grenzen, whoa...

  Sou fräi wëll ech gin, sou fräi wëll ech gin, oh whoa...
  Sou fräi wëll ech gin, wéi Gedanke sin

  (Sou fräi wëll ech gin)
  Sou fräi, sou fräi
  (Sou fräi wëll ech gin)
  Wéi Gedanke sin

  
  Luxembourg
  Televoting
  Malta 10

  

  =1956= =1956= =1957= =1958= =1960= =1961= =1962= =1963= =1964= =1965= =1966= =1967= =1968= =1969= =1970= =1971= =1972= =1973= =1974= =1975= =1976= =1977= =1978= =1979= =1980= =1981= =1982= =1983= =1984= =1985= =1986= =1987= =1988= =1989= =1990= =1991= =1992= =1993=
  Total Entries : 38
   

  =Austria= =Belgium= =Cyprus= =Denmark= =Finland= =France= =Germany= =Greece= =Iceland= =Ireland= =Israel= =Italy= =Luxembourg= =Malta= =Netherlands= =Norway= =Portugal= =Spain= =Sweden= =Switzerland= =Turkey= =United Kingdom= =Yugoslavia=